Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 5 of 5 (0.034 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:nationallibraryofscotland AND subject:"Elegiac Poetry, Scottish Gaelic"
[texts]Marbhrainn agus da sporadail eile - Morison, John, ca. 1796-1852
Includes Lachlan Mackenzie's "Christian's firm bank"
Keywords: Elegiac poetry, Scottish Gaelic
Downloads: 200
[texts]Marbhrainn agus da sporadail eile - Morison, John, ca. 1796-1852
Includes Lachlan Mackenzie's "Christian's firm bank"
Keywords: Elegiac poetry, Scottish Gaelic
Downloads: 104
[texts]Cuimhneachan air Aodhairean Mora : bha leoghas : agus air fear-teagaisg dileas, bha soai an Eilean Sgiathanaich
At head of title in MS.: Lewis worthies
Keywords: Elegiac poetry, Scottish Gaelic
Downloads: 129
[texts]Marbh-rann do Dr. Uisdean Mac-Choinnich, an Cill-Fhinn : duin' urramach, diadhaidh a chaidh as an t-saoghalso, do thaobh tuiteam a fhuair e as a charbad 'san robh e air thurus : anns a bhliadhna, 1834 - Macleod, Donald B
HM
Keywords: Mackenzie, Eugene; Elegiac poetry, Scottish Gaelic
Downloads: 136
[texts]Marbhrainn air Dr. Begg, bha'n Dun-eidin : 's air Dr. Ceanadaidh bha'n Inbhirfeorathain : agus air daoinibh diadhaidh bh'anns an airde-tuath - Munro, Donald, of Lairg
HM
Keywords: Begg, James, 1808-1883; Kennedy, John, 1819-1884; Elegiac poetry, Scottish Gaelic
Downloads: 158
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)